Všeobecné obchodní podmínky

Pro spotřebitele (platné k 1.5.2018)

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností Boost Oxygen Europe s.r.o., se sídlem, Hněvkovská 1222/33, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 31721, oddíl C (dále jen “Společnost”) dodáváno zboží či služby, a tudíž i práva a povinnosti příslušného odběratele (kupujícího) vůči Společnosti. Kupní smlouva na dodávku zboží je uzavírána společností Boost Oxygen Europe s.r.o., se sídlem, Hněvkovská 1222/33, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 6185 6908, DIČ CZ 6185 6908, tel.: +420 604 950 916, email: infoeu@boostoxygen.com, jako prodávajícím, a odběratelem (kupujícím) (dále jen “Odběratel”), který je spotřebitelem.

1. Rozsah platnosti

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro dodávku zboží Společností spotřebitelům ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy ve znění platném a účinném k okamžiku uzavření příslušné kupní smlouvy, a to pro veškerá práva a povinnosti vyplývající z dané kupní smlouvy uzavírané Společností a příslušným Odběratelem. 1.3 V případě rozporů mezi výše uvedenými obchodními podmínkami platí následující pořadí: a) Smlouva; b) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”); c) Příslušné právní předpisy (ledaže se od nich nelze dohodou stran odchýlit).

2. Předmět smlouvy/uzavření smlouvy

2.1 Společnost dodá zboží, dle aktuální nabídky, v souladu s podmínkami vyplývajícími ze sjednané kupní smlouvy a z těchto Podmínek, a to po akceptaci objednávky z její strany (uzavření kupní smlouvy). Společnost zajišťuje dodávku zboží pouze na území Evropské Unie (dále jen EU), ledaže je v konkrétním případě dohodnuto mezi smluvními stranami jinak. 2.2 Kupní smlouva, jejímž předmětem bude dodávka objednaného zboží Společností Odběrateli, bude za podmínek stanovených v těchto Podmínkách uzavřena na základě skutečností uvedených Odběratelem v rámci jeho objednávky a v souladu s nimi. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. 2.3 Textové vyhotovení kupní smlouvy se Společnost zavazuje Odběrateli doručit společně s fakturou nejpozději v den dodání zboží, a to včetně textového znění platných a závazných všeobecných obchodních podmínek ve zkrácené verzi. Celé všeobecné obchodní podmínky v plném znění jsou umístěny na internetových stránkách Společnosti (www.boostoxygen.com), přičemž Společnost na svých internetových stránkách zpřístupňuje i starší verze všeobecných obchodních podmínek, které slouží pro potřebu ověření dřívější úpravy všeobecných obchodních podmínek a z tohoto důvodu zůstávají tyto starší verze nezměněny a trvale dostupné. 2.4 Příslušná kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky Společností dojde Odběrateli. Za potvrzení objednávky se rovněž považuje doručení objednaného zboží Společností Odběrateli. Společnost je oprávněna odmítnout jakoukoliv objednávku bez uvedení důvodu. Ve smyslu tohoto odstavce se tedy neuplatní ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. 2.5 Pokud by Společnost dodatečně zjistila, že v údajích o zboží, ceně nebo termínu dodávky uvedených v objednávce či potvrzení objednávky byla chyba či nepřesnost, bude o tom Společnost Odběratele obratem informovat s výzvou k potvrzení objednávky. Jestliže Odběratel Společnosti objednávku nepotvrdí ve lhůtě určené Společností, jinak bez zbytečného odkladu po doručení dané výzvy, bude daná objednávka považována za zrušenou ke dni uplynutí lhůty pro potvrzení objednávky. Již uhrazené platby vrátí Společnost Odběrateli ve lhůtě 14 dnů po marném uplynutí lhůty k potvrzení objednávky, a to na bankovní účet Odběratele sdělený Společnosti alespoň 5 pracovních dní před splatností. 2.6 Průběh objednávky v on-line obchodě. V on-line obchodech (internetové stránky www.boostoxygen.com) Společnosti je možno objednávku učinit následujícím způsobem: a) Vložíte zboží do košíku. b) Zadáte své dodací a platební údaje nebo načtete svá uložená data. c) Ověříte správnost svých objednacích dat. d) Kliknete na objednací tlačítko. 2.7 Závaznou objednávku Odběratel učiní, pokud v objednacím on-line sytému Společnosti provede veškeré úkony dle pokynů stanovených Společností, zadá veškerá požadovaná data a objednávku potvrdí potvrzovacím tlačítkem (klikne na objednací tlačítko). Před potvrzením objednávky bude Odběrateli umožněno veškeré zadané údaje, množství zboží a cenu zkontrolovat a provést případné opravy. 2.8 Odběratel odesláním objednávky nebo závazným potvrzením objednávky v objednacím on-line sytému Společnosti prohlašuje, že se podrobně seznámil s těmito Podmínkami a že mu také byly dostatečným způsobem sděleny následující skutečnosti: – označení zboží a popis jejich hlavních vlastností, – cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, – způsob platby a způsob dodání, včetně nákladů na dodání zboží, – údaje o právech vznikajících z vadného plnění podmínky pro uplatňování těchto práv, – údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, – údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou Společnosti známy, – údaje o právu na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i existence formuláře pro odstoupení od smlouvy, – údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, – údaj o tom, že Odběratel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Odběratele, a o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal, – údaj o možnosti Odběratele v případě stížností obracet se na Společnost formou doporučeného psaní, telefonicky nebo e-mailem (údaje jsou uvedeny na www.boostoxygen.com), a na orgány dohledu nebo státního dozoru, kterými jsou především Česká obchodní inspekce a příslušný živnostenský úřad. 2.9 Dodání zboží či služby ze strany Společnosti je uskutečněno dnem dodání zboží Odběrateli, resp. provedením objednané služby. V případě objednávky učiněné Odběratelem prostřednictvím sítě internet (on-line obchod, potvrdí Společnost přijetí objednávky neprodleně elektronickou cestou, přičemž smlouva kupní či smlouva na dodání služeb je uzavřena dnem elektronického potvrzení objednávky či okamžikem dodání zboží Odběrateli. Společnost je oprávněna odmítnout kteroukoliv objednávku bez uvedení důvodu. 2.10 Objednávka Odběratele je Společností archivována v elektronické podobě, a to po dobu určenou Společností, kdy tato doba plyne z doby nezbytné pro vypořádání všech závazků z objednávky plynoucí. Jestliže Odběratel ztratí podklady své objednávky, je oprávněn obrátit se na Společnost, a to emailem, s žádostí o dodání kopií údajů příslušné objednávky. 2.11 V případě zvláštních (akčních/omezených) nabídek určitého zboží, tj. nabídek, které se liší od běžného katalogu Společnosti, budou přesné podmínky dané zvláštní nabídky, včetně časové platnosti a množstevního omezení dané nabídky, k dispozici na internetové stránce on-line obchodu Společnosti. Společnost si výslovně vyhrazuje právo jakoukoli zvláštní nabídku bez uvedení důvodu a s okamžitou platností zrušit. Odběratel je si vědom skutečnosti, že veškeré zvláštní nabídky jsou omezeny množstevně a platí pouze do vyprodání zásob předmětného zboží. 2.12 Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou hradí svému poskytovateli telefonických a datových služeb. 2.13 Ustanovení těchto podmínek se uplatní i na objednávky učiněné prostřednictvím telefonu, elektronické či běžné pošty. Předchozí věta neplatí pro ustanovení, která se výslovně a logicky vztahují jen na objednávky realizované prostřednictvím rozhraní on-line obchodu. Podrobnosti postupu objednávání zboží prostřednictvím telefonu, elektronické či běžné pošty jsou dostupné na adrese www.boostoxygen.com

3. Způsoby plateb/platební podmínky

3.1 Odběratel může uhradit kupní cenu za dodané zboží či služby následovně: – na základě zálohové faktury před dodáním Zboží – na dobírku (hotovostní platba oproti předání zboží) – odesláním platby skrze platební systém GoPay a platební kartou. Společnost je oprávněna kdykoliv požadovat, zejména v případě, kdy to bude považovat s ohledem na okolnosti případu za vhodné, že zboží odešle/předá Odběrateli pouze proti uhrazení kupní ceny na základě zálohové faktury před dodáním zboží. Na tuto skutečnost Společnost Odběratele vždy předem upozorní. 3.2 Platba na zálohovou fakturu před dodáním zboží (po potvrzení objednávky). V případě platby na zálohovou fakturu je Odběratel povinen uhradit kupní cenu dodaného zboží či služby ve lhůtě stanovené v dané faktuře, vystavené a splatné před dodávkou objednaného zboží. Konečná faktura bude vystavena a doručena Odběrateli bez odkladu po předání zboží. 3.3 Platba na dobírku. V případě dodávky na dobírku (dodání zboží oproti hotovostní úhradě kupní ceny) je Odběratel povinen uhradit při převzetí zásilky (zboží) částku dobírky (kupní cenu) v hotovosti poštovnímu doručovateli nebo zasílateli. 3.4 Platba pomocí bankovních tlačítek GoPay pro maloobchodní zákazníky. V případě výběru této platební metody bude Odběratel postupovat dle pokynů na obrazovce. 3.5 Platba platební kartou. V případě výběru této platební metody bude Odběratel postupovat dle pokynů na obrazovce.

4. Právo na zrušení objednávky/odstoupení/poučení o možnosti odstoupení

4.1 Odběratel je oprávněn svoji objednávku odvolat (zrušit), a to buď doporučeným dopisem, či emailem, a to do okamžiku uzavření kupní smlouvy dle těchto Podmínek. 4.2 V případě, že Odběratel objednávku učiní prostřednictvím on-line obchodu Společnosti, je Odběratel oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne: a) kdy Odběratel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, b) kdy Odběratel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží (tj., v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí), c) kdy Odběratel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží (tj., v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu). 4.3 Společnost je oprávněna od uzavřené kupní smlouvy kromě případů stanovených v těchto Podmínkách dále a případů stanovených příslušnými právními předpisy, odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku dodání zboží Odběrateli. 4.4 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí odstupující strana o jeho využití informovat stranu druhou pomocí kontaktních údajů uvedených na internetových stránkách www.boostoxygen.com nebo v objednávce, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Odběratel také může za tímto účelem využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto Podmínek, není to však jeho povinností. 4.5 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 4.6 Odběratel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je: – dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání Odběratele nebo pro jeho osobu, – dodávka novin, periodik nebo časopisů, – dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Odběratel porušil jejich původní obal, – kdy nemožnost odstoupení plyne z obecně závazných právních předpisů. 4.7 Následky odstoupení. V případě účinného odstoupení od smlouvy jsou strany povinny si vrátit navzájem poskytnutá plnění. Společnost se v důsledku toho zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, vrátit Odběrateli veškeré z jeho strany poskytnuté platby, které do té doby obdržela, a to včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Odběratelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější Společností nabízený standardní způsob dodání, kdy k osobnímu odběru se nepřihlíží). Společnost však není povinna vrátit výše uvedené platby Odběrateli dříve, než jí bylo zboží vráceno nebo nebylo nezvratně prokázáno to, že Odběratel zboží odeslal zpět. V případě, kdy Odběratel odstoupí od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu zaslat zboží zpět Společnosti, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, přičemž tato lhůta je zachována, pokud Odběratel zboží zpět odešle. Odběratel zboží zašle na adresu určenou pro příjem zásilek: Boost Oxygen Europe s.r.o. EC Logistics – Czech Republic s.r.o. K vypichu 1308 252 19 Rudna u Prahy Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto Podmínek či právních předpisů, Odběratel odpovídá Společnosti za veškerou škodu způsobenou porušením výše uvedených ustanovení. Pro vrácení plateb Společnost využije bankovní převod na Odběratelem uvedený bankovní účet nebo zaslání peněžních prostředků pomocí služeb poskytovaných Českou poštou na adresu Odběratele uvedenou v objednávce. Odběratel nese veškeré přímé náklady spojené s vrácením zboží a nemá nárok na jakoukoli jejich náhradu, a to ani v případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. 4.8 Odběratel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, kdy v takovém případě je Společnost oprávněna vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

5. Chybějící disponibilita objednaného zboží nebo služby

Pokud Společnost po obdržení objednávky zjistí, že objednané zboží nebo služba již nejsou u Společnosti k dispozici, je Společnost oprávněna nabídnout Odběrateli srovnatelné zboží nebo službu ve srovnatelné kvalitě a ceně. Objednávka takovéhoto zboží či služby Odběratelem se řídí ustanoveními těchto Podmínek.

6. Dodávka

6.1 Dodávka zboží Společností na základě objednávky Odběratele uvedeného v odst. 1.1 těchto Podmínek se uskutečňuje na jeho náklady. Za dodání zboží Odběrateli dle odst. 1.1 těchto Podmínek na území České republiky v hodnotě pod nebo rovné 1 200,- Kč včetně DPH bude Odběrateli vyúčtován přepravní poplatek v paušální výši závislý na zvoleném způsobu dodání. Při dodání zboží prostřednictvím služeb UPS je účtován přepravní poplatek ve výši 350,- Kč včetně DPH. V případě objednávky a dodání zboží v hodnotě nad 1 200,- Kč včetně DPH není poplatek účtován, ledaže Společnost v konkrétním případě s ohledem na rozsah a parametry dodávky požaduje jinak. O takovém požadavku bude Odběratel informován. 6.2 Společnost dodá zboží Odběrateli bezodkladně po uzavření kupní smlouvy, ledaže je pro realizaci dodávky zboží Společností vyžadováno předchozí uhrazení kupní ceny. Zboží je zpravidla dodáno do dvou, až pěti pracovních dní s výjimkou případů kdy to neumožňují skladové zásoby Společnosti. Společnost je oprávněna termín dodání zboží stanovit odlišně, přičemž je povinna o této skutečnosti, stejně jako o případném prodlení s dodávkou zboží, Odběratele informovat. Společnost je oprávněna zboží dodat i před případným sjednaným termínem dodání. Odběratel je povinen dodané zboží převzít. 6.3 Zboží se považuje za dodané okamžikem převzetí Odběratelem. 6.4 Nebezpečí škody na věci přechází na Odběratele okamžikem převzetí zboží. 6.5 V případě dodávky zboží na území členských zemí EU je dodávka Společností uskutečněna na náklady Odběratele a způsobem určeným Společností. Aktuální údaje o přepravním poplatku pro dodávky na území členských zemí EU Společnost zveřejňuje na https://www.boostoxygen.com/eshop-eu

7. Cena/splatnost

7.1 Společnost výslovně prohlašuje, že ceny zboží či služeb uváděné v oficiálním katalogu Společnosti, platném v den objednávky zboží, jsou ceny stanovené v den vytištění katalogu, a proto se mohou lišit od aktuálních cen zboží či služeb Společnosti. Platný ceník zboží a služeb Společnosti bude vždy k nahlédnutí na internetové stránce Společnosti. Společnost se zavazuje, že bude Odběratele informovat o aktuální ceně objednaného zboží či služby v návaznosti na doručení objednávky, přičemž v případě, že se aktuální cena bude lišit od ceny zveřejněné, může dojít k uzavření kupní smlouvy teprve po potvrzení částky kupní ceny ze strany Odběratele. 7.2 V případě objednávky prostřednictvím on-line obchodu Společnosti je vždy závazná kupní cena uvedená u příslušného zboží. Cena takto uvedená v on-line obchodě https://www.boostoxygen.com/eshop-eu je cenou zboží, jež zahrnuje veškeré daně a zákonem stanovené poplatky, nikoliv však částku účtovanou za dopravu dle čl. 6 těchto Podmínek.

8. Výhrada vlastnictví

Společnost si vyhrazuje vlastnictví k veškerému zboží, které dodá Odběrateli až do zaplacení celkové kupní ceny dodaného zboží, tj. vlastnické právo ke zboží dodanému Společností přechází na Odběratele vždy nejdříve ke dni uhrazení kupní ceny. Odběratel je oprávněn používat zboží k účelu, ke kterému je určeno již po jeho převzetí, není však oprávněn do doby nabytí vlastnického práva zboží zcizit či jej jakkoliv právně zatížit a je povinen nakládat s ním s péčí řádného hospodáře, tak aby nedošlo k jeho poškození či snížení hodnoty.

9. Odpovědnost za vady zboží a záruka za jakost

9.1 Společnost odpovídá Odběrateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Odběrateli odpovídá, že v době, kdy Odběratel zboží převzal, – má zboží takové vlastnosti, které Společnost nebo výrobce popsal nebo které Odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Společností prováděné, – se zboží hodí k účelu, který pro její použití Společnost uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, – je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, – zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 9.2 Požádá-li o to Odběratel, potvrdí mu Společnost v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v případě vadného plnění. 9.3 Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, jedná se o zvláštní údaj o záruce za jakost, přičemž v takovém případě bude Odběrateli poskytnuta záruka za jakost dle údaje stanovícího delší záruční dobu. Reklamaci zboží lze uplatnit spolu s jeho dodáním Společnosti. Odběratel zboží zašle na adresu určenou pro příjem zásilek: Boost Oxygen Europe s.r.o. EC Logistics – Czech Republic s.r.o. K vypichu 1308 252 19 Rudna u Prahy Odběratel také může zboží osobně předat na uvedené adrese. Při zaslání zboží k reklamaci lze použít Reklamační list, který je ke stažení na konci těchto Podmínek. 9.4 O reklamaci Společnost rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. O způsobu vyřízení reklamace bude Odběratel vhodným způsobem vyrozuměn. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace po domluvě prodloužit – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že kupní smlouva byla ze strany Společnosti porušena podstatným způsobem. 9.5 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 9.1 těchto Podmínek, tedy je-li reklamace oprávněná, může Odběratel požadovat jeho opravu. Pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, popřípadě oprava zboží není možná, může Odběratel požadovat výměnu zboží. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Odběratel požadovat jen výměnu, resp. opravu takové součásti, přičemž není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Odběratel bere na vědomí, že pokud bude možné a účelné vyřešit reklamaci opravou, bude tento postup upřednostněn před výměnou zboží. 9.6 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Odběratel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Odběratel i právo od smlouvy odstoupit. 9.7 Neodstoupí-li Odběratel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Odběratel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Společnost nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Odběrateli působilo značné obtíže. 9.8 Ustanovení zákona a těchto Podmínek týkající se odpovědnosti Společnosti za vady zboží se nepoužijí – u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, – na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, – u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo – vyplývá-li to z povahy zboží. 9.9 Právo z vadného plnění Odběrateli nenáleží, pokud Odběratel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Odběratel vadu sám způsobil. 9.10 Uplatní-li Odběratel právo z vadného plnění, potvrdí mu Společnost v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

10. Náhrada majetkové újmy

10.1 Společnost a Odběratel se dohodli, že oba odpovídají v případech porušení svých smluvních či zákonných povinností za vznik majetkové újmy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (ust. § 2894 a násl.). 10.2 Společnost výslovně prohlašuje, že při uzavírání kupní smlouvy s Odběratelem nepředvídá, že by majetková újma způsobená v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností danému Odběrateli mohla převýšit kupní cenu daného zboží. Pokud by majetková újma mohla být vyšší je Odběratel povinen na tuto skutečnost Společnost upozornit v rámci své objednávky. 10.3 V případě ztráty dat odpovídá Společnost za vzniklou majetkovou újmu jen tehdy, pokud Odběratel soubory dat pravidelně, minimálně jednou denně prokazatelně zálohoval.

11. Ochrana osobních dat

Společnost tímto upozorňuje Odběratele, že jeho veškeré osobní údaje, které předal Společnosti, včetně adresy, jsou pro rychlé a bezchybné zpracování uloženy v databázi Společnosti. Zpracování poskytnutých dat probíhá v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Odběratel registrací do e-shopu společnosti či provedením objednávky uděluje souhlas Společnosti s využitím veškerých předaných údajů Odběratele ke zpracování za účelem realizace objednávky, a dále k marketingovým účelům Společnosti, a to zejména k nabízení služeb a produktů Společnosti, zasílání informací o činnosti Společnosti, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, na dobu do odvolání tohoto souhlasu, a dále s jejich poskytnutím společnostem ze skupiny Boost Oxygen s.r.o., jejichž sídlo se nachází v některém z členských států Evropských společenství. Odběratel je oprávněn kdykoliv Společnosti písemně oznámit, že s použitím svých kontaktních údajů Společností dle těchto Podmínek nesouhlasí, a to písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti prostřednictvím doporučené pošty či faxem. V případě objednávky zboží prostřednictvím on-line obchodu Společnosti, nebude Společnost při neaktivování pole “užívání dat” oprávněna dané kontaktní údaje využívat. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (doručovatele zboží a další, se kterými bude Odběratel obeznámen). Odběratel bere na vědomí, že souhlas ke zpracování osobních údajů k výše uvedeným účelům je dobrovolný a může být vzat kdykoli zpět resp. může Společnosti sdělit svůj nesouhlas s určitým zpracováním osobních údajů. V takovém případě však může být negativně ovlivněna realizace objednávky. Odběratel má právo na úpravu osobních a kontaktních údajů v databázi Společnosti, a to elektronicky zasláním e-mailu na infoeu@boostoxygen.com . Pokud Odběratel zjistí nebo se bude domnívat, že Společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování může požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby tyto subjekty odstranily takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

12. Volba práva

12.1 Kupní smlouva mezi Společností a Odběratelem se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 12.2 Právní vztahy mezi Společností a Odběratelem při dodávce zboží a služeb se řídí právem České republiky.

13. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Odběratel je oprávněn v případě sporu se Společností, který plyne ze vzájemného spotřebitelského vztahu, obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je pro zboží nabízené Společností Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Předmětné řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno (strany si nesou jen vlastní náklady řízení) a jeho smyslem je vyřešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím bez nutnosti vynakládat finanční prostředky na soudní řízení. Řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů blíže upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve svých ustanoveních § 20d až § 20m. Další bližší informace lze získat na internetových stránkách České obchodní inspekce v sekci Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). Před zahájením výše uvedeného řízení však doporučujeme vyřešit případný spor smírně přímo se Společností.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Odběratel není oprávněn započíst vůči pohledávkám Společnosti vyplývajícím z dodávky zboží jakékoliv své pohledávky. 14.2 Je-li jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy) neplatné nebo nevymahatelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost jejích dalších ustanovení, lze-li toto ustanovení oddělit od těchto Podmínek (kupní smlouvy) jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí s cílem nahradit takové ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému nebo nevymahatelnému ustanovení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se příslušné ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy) stalo neplatným, odporovatelným nebo nevymahatelným nebo kdy se o tom některá smluvní strana dozvěděla a informovala druhou smluvní stranu, podle toho, co nastane dříve. 14.3 Společnost je oprávněna tyto Podmínky jednostranně kdykoliv změnit, přičemž změna těchto Podmínek je účinná ke dni jejího vyhlášení, ledaže bude stanoveno jinak. Kontakt
Vyberte svou měnu
Přejít nahoru